Dagordning:

LM DYK ÅRSMÖTE 2021

1.    Mötets öppnande

2.    Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

3.    Fråga om mötets behöriga utlysande.

4.    Fastställande av dagordningen.

5.    Val av:

a) ordförande för mötet
b) sekreterare för mötet

6.    Val av:

a) två justeringsmän att jämte ordf. justera protokollet.
b) två rösträknare

7.    Styrelsens berättelse

– Resultaträkning
– Balansräkning

8.    Revisorernas berättelse

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avse

10.Fastställande av medlemsavgift för 2021

Styrelsen föreslår följande avgifter:
Seniormedlem (S)                               600
Familjemedlem (FS)                           445
Familjejunior (FJ)                                   0
Minor (MI)                                         110
Junior (J)                                            170
Medlem (M)                                       350
Stödjandemedlem (ST) minst            200

Skulle SSDF höja avgiften över den av oss budgeterade, höjer vi till närmast högre tia. Detta gäller de avgifter där SSDF-medlemskap ingår.

11.Presentation av idéer för Verksamhetsplan och budget

12.Val av funktionärer:

Följande funktionärer är valda till utgången av 2021:
- Andreas Brodow ”Ordf”
- Åke Johansson ”Kassör”
- Johan Sjölander ”Ledamot”
- Mikael Oliveberg ”Ledamot”

Följande står på tur att avgå:
- Gunnar Eriksson ”Sekre”
- David Larson ”Ledamot”
- Thomas Lundström ”Ledamot”
- Pia Harryson ”Suppleant”
- Krister Jonsson ”Suppleant”
a) Föreningens ordförande kvarstår

b) Föreningens kassör kvarstår

c) Val av sekreterare för en tid av två år
Avgår gör Gunnar Eriksson

d) Val av minst två styrelseledamöter för en tid av två år och att valen av sekreterare sker under 12c.

d) Val av minst två styrelseledamöter för en tid av två år och att valen av ordförande och kassör sker under 12a och 12b

e) Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. ”styrelseledamöter i LM DYK får inte rösta här)
I tur att avgå är:
- Bengt Engkvist ”Ordinarie”
- Thomas Ullström ”Ordinarie”
- Bo Sjösten ”Suppleant”

f) Val av tre ledamöter i valberedningen av vilka en skall vara sammankallande.
I tur att avgå är:
- Stefan Lövgren” sammankallande”
- Bo Sjösten
- Öie Lindeberg-Lindvet
- JC Kristof

g) Rapport om hur många ombud föreningen har rätt att sända till SSDF-möten.

13.Förslag som väckts av styrelsen.

a) Ej inkommit något förslag.

14.Förslag som inlämnats till styrelsen av sektion eller enskild medlem.

a) Ej inkommit något förslag.

15.Nästa dykutfärd. När? Var? Hur?

16.Övriga frågor

17.Mötet avslutas

   
Sponsor:
   

På gång...  

11 aug 17:30 - 21:30
Årsmöte
   

LMDYK på FB  

SFbBox by diaita

   
© Allt innehåll tillhör LMDYK om inget annat anges.