Utfärdsregler

Grundläggande principer för utfärder med Storsjön

Dessa är de grundläggande principer som vi har på LM DYKs utfärder och som dessa regler bygger på.

 • Storsjön underhålls och framförs med helt ideella resurser.
 • Alla ombord på båten hjälper till efter bästa förmåga.
 • Föregående besättning ser till att båten är i sådant skick att utfärd kan ske redan nästa helg. Dvs tar gasolen slut så fixar besättningen som bytte flaska en ny flaska, o.s.v.
 • Utfärder skall ske på ett säkert sätt för både människor och materiel.

Utfärdspriser

Typ av utfärd

Medlem

Notering

Dagsutfärd

500 kr

Luft ingår ej.

Kvällsutfärd

200 kr

Luft ingår ej

Helgutfärd

900 kr

Luft ingår ej.

Extra dag helgutfärd/långresa

200 kr

Luft ingår ej

Långresa (7 dykdagar)

3000 kr eller Beroende på mål

Luft ingår

 

 

 

 

Besättning

Besättningen på Storsjön ska bestå av en skeppare, godkänd av båtgruppen, och en maskinist, också godkänd av båtgruppen. Enda undantaget från denna regel kan ske vid utbildning enligt nästa rubrik.

 

Utbildning av besättning

Under utbildning av maskinist eller skeppare kan en i besättningen bestå av en besättningsmedlem under utbildning samt en av båtgruppen godkänd utbildare på Storsjön. Denne utbildare ska vara både godkänd maskinist och godkänd skeppare. Formellt sett har då utbildaren ansvaret, det vill säga han eller hon är den egentliga skepparen även om en lärling får gå som "skeppare" för att lära sig.

Besättningsmedlem under utbildning kan, om utbildaren finner denne lämplig, överta befälet då skepparen dyker.

Övningskörning med Storsjön kan ske med ”van” besättningsmedlem då ingen dykutfärd eller något annat evenemang med deltagare sker. Båtgruppen ska dessutom ge klartecken i dessa specifika fall.

Skepparens roll och ansvar.

Ombord på Storsjön så är det skepparen som bestämmer och har det slutgiltiga ansvaret.  Det vill säga det är skepparen som får stå till svars om till exempel dykflagga A inte kommer upp och kustbevakningen upptäcker detta.

Förutom det ansvar om gott sjömanskap som följer med rollen som skeppare så har skepparen även ansvar för:

 

 

Maskinistens roll och ansvar

Maskinisten är den som har befälet om skepparen inte är ombord.

 

Maskinisten är ansvarig för:

 • Att de kontroller som ska ske av maskin är gjorda innan start.
 • Att oljenivå & kylvattennivå blir noterade i loggboken innan start.
 • Att löpande underhåll av maskin, transmission och elsystem blir utfört enligt speciellt schema.
 • Att vara medveten om skepparens roll och att överta befälet på båten då skepparen inte är tillgänglig.
 • Att det är ordning och reda i maskinrummet efter utfärden.
 • Att elsystem, gasol och landström är ifrånslaget respektive inkopplat.
 • Att eventuellt använda reservdelar ersätts med nya.
 • Att dieselnivån noteras i loggboken och att båtgruppen underrättas då det är mindre än 500 liter diesel kvar.
 • Att tillse att endast godkända kompressorskötare hanterar kompressorn enl. kompressorgruppens instruktioner.
 • Att se till så att ingen sover i förruffen då kompressorn går.
 • Att se till så att hamnavgiften är betald då detta krävs.
 • Att informera båtgruppen om något går sönder.
 • Att fylla på förbrukningsvaror som t.ex. olja, gasol och smörjfett.
 • Att bensin till kompressorn finns (pengar tas ur skeppskassan).
 • Att ansvara för gasoltillgången.
 • Att på ett så sent stadium som möjligt FÖRE utfärd fylla färskvattentanken. Använd endast klorerat vatten.

 

Propå

Diesel får ej fyllas annat än av båtgruppen .

Medåkande medlemmars ansvar

Det åligger våra medlemmar som åker med:

 • Att komma i sådan tid att utfärden kan avgå i tid.
 • Att avboka i sådan tid att platsen kan ersättas av någon annan.
 • Att följa besättningens uppmaningar.
 • Att ta sitt ansvar vad gäller städning, diskning och matlagning.
 • Att införskaffa mat och förbrukningsartiklar som t.ex. diskmedel, toapapper, kaffe, öl o.s.v.
 • Att laga mat till skeppare och maskinist.
 • Att redovisa dykplan för dykledaren.
 • Att följa säkerhetsföreskrifter.
 • Att hålla sådan ordning på sina saker så att dessa inte kommer till skada.
 • Att hjälpa till då hjälp efterfrågas.
 • Att omedelbart underrätta besättningen om något går sönder.
 • Att använda lakan i alla kojer även om sovsäck används.
 • Att se till att alla personliga saker är surrade.
 • Att ingen sover i förruffen då kompressorn går.

LM DYK ansvarar ej för personlig utrustning som förkommer eller går sönder ombord på båten.  All dykning sker dessutom på egen risk.

Dykledarens ansvar

Skepparen ansvarar för att det finns en dykledare. Dennes ansvar innebär följande:

 • Att en vice dykledare utses om dykledaren dyker själv.
 • Att utse dykplats i samråd med skepparen.
 • Att dykprotokoll görs.
 • Att ta ansvar för ytorganisationen
 • Att ha god kännedom om säkerhetsföreskrifterna.
 • Att genomgång innan dyket görs.
 • Att dykpar kombineras så att oerfarna dykare får så erfarna dykare som möjligt.

Dagsutfärder

Förutom besättningen så är det maximala antalet medföljande dykare 10 st på en dagsutfärd.

Medföljande ickedykande medlemmar betalar 0 kr/dag i mån av plats. Dykande medlemmar har alltid företräde. Max antal personer ombord, totalt, inklusive besättning är 14 personer.

Luft ingår ej i priset för dagsutfärder. Pris, se tabell ovan.

Helgutfärder

Förutom besättningen så är det maximala antalet medföljande dykare 6 st på en helgutfärd. Dvs totalt 8 personer ombord. Notera att det högre priset av för en helgutfärd jämfört med två dagsutfärder motiveras av att det är färre antal personer ombord.

Medföljande ickedykande medlemmar betalar 200 kr/helg i mån av plats.  Dykande medlemmar har alltid företräde. Totalt antal personer ombord, inklusive besättning är 8 personer.

Luft ingår ej i priset för helgutfärder. Pris, se tabell ovan.

Långresa (7 dagar)

Förutom besättningen så är det maximala antalet övernattande dykare 6 st på en veckoresa. Dvs totalt 8 övernattande personer ombord.

Besättningen kan ta med besökande medlemmar över en dag om det passar med de planer som finns för resan.  Dock ska det inte vara mer än 8 personer ombord då de som betalat för en vecka betalt för att de endast är max 8 ombord. Deltagare som deltar enstaka dagar betalar pris enligt dagsutfärd tabell ovan.

Medföljande ickedykande medlemmar som ej övernattar betalar 0 kr/dag i mån av plats. Max antal personer ombord,totalt , inklusive besättning är 8 personer.

Luft ingår i priset för långresor. Pris, se tabell ovan.

 

Gäster

Tyvärr är det inte möjligt att ta med gäster på utfärder med klubbens fartyg. Anledningen är att man riskerar att båten ska klassas som ett handelsfartyg och att krav på behörighetsklass VIII och specifik utrustning inträffar. 

Detta innebär alltså i princip att endast medlemmar i LMDYK kan vara ombord under utfärder. Medlemmar som vill följa med på en utfärd utan att dyka kan göra så mot en mindre kostnad.. Se ovan.

 

 

Övrigt

 • Båtens tågvirke får EJ användas för att boja vrak.
 • Det ska alltid finnas en av besättningen kvar ombord under dykning.
 • Endast godkända kompressorskötare får köra kompressorn.
 • Besättningen behöver inte betala sina luftfyllningar ombord.
 • Kompressorn leverar endast luft.
   
Sponsor:
   

På gång...  

10 jun 00:00
Dykresa till Gdansk
   

LMDYK på FB  

SFbBox by diaita

   
© Allt innehåll tillhör LMDYK om inget annat anges.