Dagordning:

LM DYK ÅRSMÖTE 2018

1.    Mötets öppnande

2.    Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

3.    Fråga om mötets behöriga utlysande.

4.    Fastställande av dagordningen.

5.    Val av:

a) ordförande för mötet
b) sekreterare för mötet

6.    Val av:

a) två justeringsmän att jämte ordf. justera protokollet.
b) två rösträknare

7.    Styrelsens berättelse

– Resultaträkning
– Balansräkning

8.    Revisorernas berättelse

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avse

10.Fastställande av medlemsavgift för 2019

Styrelsen föreslår följande avgifter:
Seniormedlem (S)                               600
Familjemedlem (FS)                           445
Familjejunior (FJ)                                   0
Minor (MI)                                         110
Junior (J)                                            170
Medlem (M)                                       350
Stödjandemedlem (ST) minst            200

Skulle SSDF höja avgiften över den av oss budgeterade, höjer vi till närmast högre tia. Detta gäller de avgifter där SSDF-medlemskap ingår.

11.Presentation av idéer för Verksamhetsplan och budget

12.Val av funktionärer:

Följande funktionärer är valda till utgången av 2017:
- Stefan Löfgren ”Sekre”
- Gunnar Eriksson ”Ledamot”
- Thomas Lundström ”Ledamot” 

Följande står på tur att avgå:
- Andreas Brodow ”Ordf”
- Åke Johansson ”Kassör”
- Johan Sjölander ”Ledamot”
- Mikael Oliveberg ”Ledamot”
- Pelle Larsson ”Suppleant”

 
a) Val av ordförande för en tid av två år
Avgår gör Andreas Brodow
  
b) Val av kassör för en tid av två år
Avgår gör Åke Johansson.
  
c) Föreningens sekreterare kvarstår.

 
d) Val av minst två styrelseledamöter för en tid av två år och att valen av ordförande och kassör sker under 12a och 12b
  
 

e) Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. ”styrelseledamöter i LM DYK får inte rösta här)
I tur att avgå är:
- Bengt Engkvist ”Ordinarie”
- Thomas Ullström ”Ordinarie”
- Bo Sjösten ”Suppleant”

f) Val av tre ledamöter i valberedningen av vilka en skall vara sammankallande.
I tur att avgå är:
- Bo Sjösten ” sammankallande”
- Öie Lindeberg-Lindvet
- Alf Mannelqvist

g) Rapport om hur många ombud föreningen har rätt att sända till SSDF-möten.

13.Förslag som väckts av styrelsen.

a) Ej inkommit något förslag.

14.Förslag som inlämnats till styrelsen av sektion eller enskild medlem.

a) Ej inkommit något förslag.

15.Nästa dykutfärd. När? Var? Hur?

16.Övriga frågor

17.Mötet avslutas

   
Sponsor:
   

På gång...  

22 feb 18:00 - 22:00
Årsmöte
28 feb 20:30 - 22:00
Bad i Västertorp
07 mar 20:30 - 22:00
Bad i Västertorp
14 mar 20:30 - 22:00
Bad i Västertorp
21 mar 20:30 - 22:00
Bad i Västertorp
28 mar 20:30 - 22:00
Bad i Västertorp
04 apr 20:30 - 22:00
Bad i Västertorp
11 apr 20:30 - 22:00
Bad i Västertorp
18 apr 20:30 - 22:00
Bad i Västertorp
25 apr 20:30 - 22:00
Bad i Västertorp
   

LMDYK på FB  

SFbBox by diaita

   
© Allt innehåll tillhör LMDYK om inget annat anges.