Nitrox

Från DYKOPEDIA
Hoppa till: navigering, sök

Vad är Nitrox?

Nitrox är ett samlingsnamn på gasblandingar bestående av kväve (nitrogen) och syre (oxygen), och även luft är i princip en form av Nitrox, med 21 % syre och 79 % kväve. I dyksammanhang står dock Nitrox för gasblandningar med ett högre syreinnehåll än 21 % och kallas därför även för syreberikad luft. Den engelska termen för syreberikad luft är Enriched Air och därför kallas blandningarna ibland Enriched Air Nitrox, EANx, där x är en siffra som anger andelen (fraktionen) syre i blandningen. Ett exempel är en blandning med 32 % syre och 68 % kväve som kallas för EAN32. Inom organisationen ANDI så kallas nitrox för "Safe Air", vilket också inkluderar vissa renhetskrav.

Fördelen med nitrox framför luft är att den mindre andelen kväve gör att man kan få längre bottentider på normala djup. Däremot medför dykning med nitrox inte att man kan dyka djupare. Inte heller djuberusning påverkas av nitrox eftersom man vid experiment har funnit att syre är minst lika berusande som kväve.

Hur djupt kan man dyka med nitrox

Det maximala dykdjupet med nitroxblandning MOD bestäms av procenthalten (fraktionen) oxygen i gasblandningen.

See syreförgiftning. Det partiella syretrycket spelar givetvis roll även för dykning med luft, dock innebär kvävet större risker och därför brukar inte syrets betydelse på större djup tas med i någon större utsträckning i nybörjarkurser.

Utsätter man kroppen för oxygen med ett partialtryck (PO2) överstigande 1,6 bar löper man stor risk att råka ut för akut syrgasförgiftning med snabbt påföljande medvetslöshet. Arbetsmiljöverket har satt maxgränsen för PO2 till 1,4 bar (ännu lägre gräns rekommenderas vid arbetsammare dyk)

Maxdjupet för en nitroxblandning beräknas enligt följande:

Blandningens oxygenfraktion, fO2 = procenthalt oxygen/100

PO2max = 1,4 bar

Maxdjup = 10 * [(PO2max/fO2) -1]

Utför man denna beräkning för vanlig luft (O2-halt 21%) får man ett maxdjup på 56 meter men då har man inte tagit hänsyn till varken kvävenarkos eller risken för koldioxiduppbyggnad. Det är dessa faktorer som gör att de flesta dykarorganisationer har satt det maximala djupet med luft som andningsgas till 40-42 meter. Dessa regler är välgrundade och bör inte avfärdas lättvindigt.

Om man vill dyka djupare så är trimix alternativet.

Med risk för att vara övertydlig: För den mindre matteintresserade läsaren betyder detta alltså att maximalt dykdjup minskar med ökande syrgasandel.

Räkneexempel med EAN32: Maxdjup: 10*{(1,4/32%) -1} = 10*{(1,4/32)*100 -1} = 33,75 m, vilket bör avrundas till 33 meter.

Om man inte vill räkna så kan man använda en PO2-tabell

Hur länge kan man dyka med nitrox

Man kan använda vanliga lufttabeller till nitrox om man räknar om dykdjupet till Ekvivalent LuftDjup (ELD). Se vidare ELD-Tabell eller ELD-Tabell_2.

Om man vill göra det ännu enklare så kan man använda nitroxtabeller. Se t.ex. Nordisk Standardtabell eller Bühlmanntabell.

I sällsynta fall kan oxygenbelastningen mätt i CNS% utgöra en gräns.

Hur framställer man Nitrox?

Nitrox framställs vanligtvis genom blandning av luft och syre se vidare gasblandning.